Projekt Drugiemu Człowiekowi

Regulamin uczestnictwa w projekcie:
„DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI”


Objaśnienia skrótów i używanych terminów:
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Beneficjent Ostateczny – uczestnik wsparcia organizowanego w ramach Projektu

 

Postanowienia Ogólne:

 1. Projekt: „Drugiemu Człowiekowi” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu 7 Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
 2. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
 3. Projekt ma na celu udzielenie wsparcia z zakresu pomocy społecznej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.
 4. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 5. Projekt jest adresowany do klientów pomocy społecznej z terenu powiatu raciborskiego.
 6. Kandydatami na uczestników projektu mogą być kobiety i mężczyźni objęci działaniami PCPR, znajdujący się w wieku aktywności zawodowej i nie pozostający w zatrudnieniu.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy
 8. Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

  Rekrutacja:
 9. Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2009 roku.
 10. Kandydaci do udziału w Projekcie powinni dostarczyć w momencie zgłoszenia następujące dokumenty:
   wypełniony kompletnie i czytelnie podpisany formularz zgłoszeniowy;
   kserokopię dowodu osobistego.
 11. Formularze dokumentów  są dostępne na stronie internetowej w Biurze Projektu znajdujący się na terenie PCPR.
 12. Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w Projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia kryteriów, oraz wg kolejności zgłoszeń.
 13. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania planowanej liczby osób. W sytuacji większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista
 14. rezerwowa.
 15. Beneficjent Ostateczny może, z ważnych przyczyn osobistych zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 5 dni od daty otrzymania informacji o zalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie. O rezygnacji musi natychmiast powiadomić organizatorów. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.