Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu
zaprasza do udziału w Projekcie

„Drugiemu Człowiekowi”

 

 

     Projekt „Drugiemu Człowiekowi” realizowany jest w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie”.

     Celem projektu jest rozwój aktywnych form integracji społecznej mieszkańców powiatu raciborskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie efektywności i dostępności pomocy świadczonej tym osobom przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

     Program skierowany jest do mieszkańców powiatu raciborskiego korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nie pozostających w zatrudnieniu (w tym emerytów i rencistów), w wieku aktywności zawodowej (od 15 do 64).

Do udziału w projekcie zapraszamy:

- osoby niepełnosprawne,
- osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

ul. Klasztorna 6
tel./fax (032) 415 20 28
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Aby zgłosić się do projektu należy złożyć następujące dokumenty:

●      wypełniony kompletnie i czytelnie podpisany formularz zgłoszeniowy,

●      kserokopię dowodu osobistego,

●      kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych).

Wypełnione i skompletowane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, ul. Klasztorna 6.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło rekrutację do projektu „Drugiemu Człowiekowi”,  który jest kontynuacją realizowanych działań z poprzednich lat.

Z udziału w projekcie skorzystało do chwili obecnej 208 osób z terenu powiatu raciborskiego, w tym 116 kobiet i 92 mężczyzn.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2012 roku i zakończy się  31 grudnia 2013 roku.  W latach 2012 – 2013 przewiduje się udział:

- 68 osób niepełnosprawnych, które zostaną objęte wsparciem i skorzystają z :

  - zajęć z doradcą zawodowy,

  - indywidualnych spotkań z psychologiem,

  - turnusów rehabilitacyjnych,

  - szkoleń, kursów,

  - treningu z zakresu komunikacji międzyludzkiej, gdzie uczestnicy poznają swoje mocne i słabe strony w zakresie komunikowania się, a także rozwijania umiejętności skutecznej komunikacji.

20 osób usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo- wychowawcze, dla których przewiduje się następujące formy wsparcia:

  - udzielenie pomocy w formie rzeczowej na usamodzielnienie,

  - zajęcia z doradcą zawodowy,

  - indywidualne spotkania z psychologiem,

  - szkolenia zawodowe, kursy dokształcające,

  - trening z zakresu komunikacji międzyludzkiej, mający na celu wzmocnienie swojej samooceny oraz nabycie umiejętności komunikacji asertywnej.

 

Zainteresowane osoby,  które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz zwiększyć swoje szanse na integrację ze środowiskiem zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w niniejszym projekcie.